Utvecklingen mot allt mer spridda datakällor kräver nya sätt att hantera information. Dels för att mota trenden med filterbubblor och alternativa fakta men även för att efterleva regler som EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Den växande mängd information som företag och privatpersoner använder och i hög grad lever av blir allt mer utspridd. Den finns i ett ökande antal molntjänster, i egna datahallar och i individers mobilenheter.

Den här utvecklingen skapar flera utmaningar, både i fråga om att behålla och öka sin konkurrenskraft och när det gäller regelefterlevnad. Enligt Dan Sommer på BI-företaget Qlik är den som lyckas möta utmaningarna bäst förstås vinnaren.
– Även att hantera och sålla i själva mängden data har stor betydelse. Den första vågen av Big data var knappast en succé, vilket studier från Gartner visar. Och det berodde till stor del på att vi ägnade oss åt insamling och lagring av data, och allt för lite åt att förstå den, säger han.

Men Dan Sommer ser flera trender som driver utvecklingen åt rätt håll. En av de mest genomgripande är en tilltagande förståelse för hur man tolkar och arbetar med data. Han kallar det dataläskunnighet.
– På samma sätt som när vi gick från bondesamhället, när i princip bara de lärda kunde läsa, till industrisamhället när den breda massan blev läskunnig, måste vi nu se till att användare i gemen blir dataläskunniga.

Annars, hävdar han, kommer utvecklingen med filterbubblor, fake news och alternativa fakta att tillta. En del av svaret handlar om att tillhandahålla verktyg för presentation av data som är bättre anpassade för vanliga användare.
– Analysverktygen behöver komma närmare var och en och utformas så att de blir självförklarande, och så att de presenterar och visualiserar relevanta delar av all tillgänglig information.

En annan trend leder till att data från olika källor enklare kan sammankopplas, för att kunna utvinna värdefull information. Dan Sommer kallar det desilofiering, alltså att den silostruktur som ofta råder idag bryts ned.
– Vi måste knyta ihop såväl data som människor bättre. Och då måste vi riva den här silostrukturen.

Detta är också viktigt för att kunna möta en annan utmaning som rör data och vårt sätt att hantera den – EU:s dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft 25 maj. När en allt större del av informationen ligger utspridd på allt fler ställen blir det tuffare att leva upp till kraven i förordningen.
– För att klara det krävs en genomtänkt struktur av data och också rätt informationsstyrning, kombinerat med nödvändiga tjänster och verktyg, säger Dan Sommer.

Läs mer om hur du bättre hanterar er data