CDO Chief Data Officer

När en CDO kliver upp på scenen borde budskapet vara: alla ska med! Uppgiften att skapa värde ur företagets samlade information kräver nämligen rätt företagskultur. En kultur som präglas av en vilja att hela tiden göra mer för kunden – med hjälp av smarta analyser.

Missnöjet hos kunderna växte. Felfrekvensen i den utrustning som företaget levererade var för hög. Ingenstans i organisationen fanns svaret på vad orsaken till den bristande kvaliteten var. Trodde man.

Först när COO:n sammanförde affärscheferna med företagets CDO, Chief Data Officer, nådde man värdefulla insikter. Genom att analysera en mängd data som aldrig tidigare hade rörts, och låta affärsenheterna bidra med sin kompetens kring detta, hittade man snart roten till bristerna.

Det är Juan Riojas, CDO på Informatica, som berättar. Situationen inträffade hos en tidigare arbetsgivare, men belyser väl vilken avgörande roll en CDO kan ha.
– Utifrån våra analyser skapade vi sedan en metod som minskade felfrekvensen med 90 procent, säger han.

CDO – en ny position

Rollen CDO, som alltså i det här fallet står för Chief Data Officer, är en förhållandevis ny position, och som sådan utvecklas den snabbt. Men Juan sammanfattar rollen så här:
– Han eller hon är ett slags ambassadör för visionen, styrningen, affärsvärdet och det resultat som en effektiv, värdeskapande hantering och användning av data ger. CDO:n bygger och utvecklar också strategin för det.

Delta i Deloittes och Informaticas undersökning om CDOns utmaningar

Skillnaden mot CIO:ns roll är i princip att denne är mer inriktad på att hantera data medan CDO:ns främsta uppgift är att skapa värde ur den, inklusive ingjuta nyckelprinciper och en kultur för data för att säkerställa att data behåller sitt värde över tiden.

Den övergripande utmaningen för en person i den rollen är inledningsvis att skapa förtroende. Även om ingen torde tvivla på det kloka i att använda den information företaget har för att skapa värde, kan det vara tuffare att övertyga organisationen om att CDO:ns metoder kan få det att hända.

– Som CDO måste du snabbt få acceptans från verksamheten och därför måste du hitta sätt att nå resultat snabbt inom ett område av verksamheten. Välj ett område som är särskilt viktig för verksamheten och se till att snabbt skapa värde där. Det är även viktigt att kontinuerligt samarbeta med de affärsansvariga för att förstå hur företaget kan stödja sina kunder på ett bättre sätt, förklarar Juan Riojas. Han tillägger att fokus måste hela tiden vara kundcentrerad – en som är både intern och extern. Det hjälper till att öka organisationens förtroende för data och utvecklas till att bli mer datadriven, säger Juan Riojas.

CDO:n måste få organisationen datadriven

Ett av de tyngsta skälen till att det är så viktigt att få med sig den övriga organisationen är att företaget förmodligen kommer behöva genomgå en kulturell förändring. Visst handlar mycket om teknik och strategier för hur data kan samlas, tillgängliggöras, analyseras och utnyttjas. Men om inte kulturen blir vad Juan Riojas kallar datadriven, spelar det övriga inte särskilt stor roll.
– Det handlar om att få medarbetarna i organisationen att bli medvetna om hur de kan använda och analysera data för att utveckla affären, som en naturlig del i sitt arbetssätt.

Hans råd är att börja driva förändringen uppifrån, hos de övriga i företagsledningen, för att sedan arbeta sig ut i organisationen. Du kommer långt med utbildningar och workshops, understryker han.

Delta i Deloittes och Informaticas undersökning om CDOns utmaningar

Bland de mer teknikrelaterade utmaningarna nämner han stora och snabbt växande datavolymer, ett ökat användande av data och allt mer heterogen data. Datamängderna växer idag betydligt snabbare än vad de flesta budgetar har tagit höjd för, menar han. Det här gör givetvis att du behöver balansera kostnad och komplexitet mot tillgänglighet för medarbetarna.

Den växande datamängden blir allt mer heterogen

I takt med att allt fler medarbetare förväntar sig att kunna använda allt mer information på allt fler ställen, uppstår även utmaningar kring säkerhet och integritet – som måste vägas mot flexibilitet och tillgänglighet.

Att den växande datamängden dessutom blir allt mer heterogen, alltså innehåller ett ökande antal olika typer av data, gör att en CDO måste förstå hur den bör struktureras och sammanföras för att kunna leverera värde. Det rör sig om data som skapas i en flora av sociala medier, hos IoT-enheter av olika slag och i mobila enheter.
– Samtidigt är det här lite av kärnan i vad man vill åstadkomma med en effektiv datahantering, att kunna föra samman data från många olika källor för att få en djup förståelse för kunden eller tillverkningen, säger Juan Riojas

Ibland för att åtgärda ett konkret problem, som i Juan Riojas inledande exempel. Men ännu hellre för att lyfta en redan välfungerande affär och på så sätt skapa ett försprång – eller utöka det – på marknaden.

Delta i Deloittes och Informaticas undersökning om CDOns utmaningar