Det räcker inte att ha ett innovativt och konkurrenskraftigt företag. Utöver att bedriva vår verksamhet måste vi även tänka på vår planets bästa.  

Allt vi gör har påverkan på miljön. Och som vi vet använder databeräkningar mycket energi, oavsett om de sker på plats i det egna datacentret eller i molnet. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hållbarhet vid val av molnplattform. 

Molnets roll

Rent generellt finns det tre sätt att göra IT mer hållbart. Det första är att driva datacentret med grön el så att det blir koldioxidneutralt. Det andra är att göra datacentret mer effektivt så att det förbrukar mindre energi. Det tredje har att göra med cirkulär ekonomi och att minska mängden avfall. 

Det offentliga molnet kan erbjuda en lösning med låga till inga koldioxidutsläpp för företagets samlade IT-behov.

Varje effektivisering i ett datacenter kan ge såväl en ekonomiskt som ekologiskt effekt.

Och här har det offentliga molnet stor betydelse. Det kan nämligen erbjuda en lösning med låga till inga koldioxidutsläpp för företagets samlade IT-behov. När allt kommer omkring handlar det om stordriftsfördelar. För en lokal dataleverantör är det närmast omöjligt att bedriva verksamhet i samma skala som leverantörer av offentliga molntjänster. Storskaliga leverantörer av offentliga molntjänster kan göra allt mer effektivt än lokala aktörer, från att optimera och köpa in hårdvara och utforma själva datacentret så att det drivs med låga energinivåer till att köpa energi och välja rätt platser för datacentren. Det är därför det är så viktigt att välja rätt molnleverantör, eftersom alla företag, oavsett var de befinner sig, bör hitta en gångbar, ändamålsenlig och kostnadseffektiv väg till låga eller inga koldioxidutsläpp som motsvarar deras unika behov. 

100 procent förnybar energi

Google, en av de ledande leverantörerna av offentliga molntjänster, skapar till exempel förutsättningar för ett hållbart moln och visar vad molnleverantörer kan göra på alla de tre viktigaste områdena. 

Först och främst matchar man 100 procent av sin energiförbrukning världen över med förnybar energi. För varje watt el som Google använder för sin drift köper företaget motsvarande mängd förnybar energi. Om du använder Google Cloud för databeräkningar, lagring och apputveckling är nettoutsläppen av koldioxid för din användning med andra ord noll. 

Effektiva datacenter

Energieffektivitet är grunden i varje hållbarhetsprogram. Det bygger på att den bästa energibesparingen är den energi som överhuvudtaget inte förbrukas. Till exempel kräver maskininlärning, som i allt högre grad äger rum i molnet, komplicerade databeräkningar som ofta är mycket energiintensiva. Det betyder att företagen i takt med att de utvecklar allt mer avancerad teknik även måste bygga energieffektiva system för att hantera den. 

Den bästa energibesparingen är den energi som överhuvudtaget inte förbrukas.

Det är därför Google banar väg med högeffektiva datasystem och datacenter som konsumerar i genomsnitt hälften så mycket energi som ett typiskt företags datacenter. För det första förses varje datacenter med högpresterande servrar som är specialutformade för att använda så lite energi som möjligt. Google Cloud TPU har till exempel utformats med fokus på energieffektivitet för att snabbare kunna bearbeta data från system för djup maskininlärning med fler teraflops per watt jämfört med centralprocessorer.

För det andra förbättrar Google sina anläggningars energiförbrukning genom att installera smarta kontrollfunktioner för temperatur och belysning och justera hur elen distribueras för att minska energiförlusten. För det tredje tillämpar man avancerade kyltekniker, framför allt genom energieffektiv förångningskylning. Sist men inte minst utnyttjar man maskininlärning för att uppnå ännu högre energieffektivitet.

Minskat avfall

Alla företag måste tänka på sitt ekologiska fotavtryck.

Dagens ekonomi är linjär. Företagen utvinner material, bearbetar det till produkter och levererar produkterna till slutanvändarna, som slänger dem efter användning. Det här systemet måste omvandlas till en cirkulär ekonomi om vi vill att det ska bli hållbart, eftersom den globala efterfrågan på resurser 2017 var cirka 1,7 gånger högre än vad jorden klarar av på ett år. 

En cirkulär ekonomimodell är reparativ och regenerativ. Det innebär att produkter, komponenter och material skapas för att enkelt kunna förnyas, repareras, återanvändas och återvinnas. Utmaningen ligger i att designa produkter och teknik med fokus på cirkularitet redan från början, utan att kompromissa med prestanda. 

Inom datacenter kan reparation, återvinning och återanvändning göra stor skillnad, eftersom datacenter är som små städer fyllda med servrar, hårddiskar, routrar och andra komponenter med relativt kort livslängd på grund av krävande användning och snabba tekniska förändringar. Varje effektivisering i den här miljön har potential att få en enorm positiv effekt. 

Det är därför det är så viktigt att leverantörer av offentliga molntjänster utnyttjar varje enskilt material i sitt datacenter maximalt. Google utformar och bygger om sina egna servrar med återvinning i fokus från start. 2016 utgjordes 36 procent av de servrar som Google använde av ombyggda maskiner. Serveruppgraderingar och reparationer bidrar också till antalet återanvända enheter. 

Men allt återanvänds inte av samma datacenter, eller ens av Google själva. Företaget har även utvecklat bättre verktyg och processer som identifierar möjligheter till återanvändning inom alla Googles nya externa återförsäljningskanaler för material som tidigare kanske skulle ha kasserats. Tack vare detta kunde över 2 miljoner enheter under ett år säljas på nytt och användas av andra.

Men även när utrustning inte kan användas på nytt slängs den inte. Det är molnleverantörernas ansvar att maximera återvinningen av alla datacentrets material. Hårddiskar som inte kan säljas på nytt strimlas (så att det inte går att få åtkomst till innehållet) och skickas tillsammans med övrigt elektroniskt avfall till en återvinningspartner för säker hantering. 

Miljömässigt hållbar verksamhet – ett av Googles kärnvärden

Det finns fortfarande mycket som vi alla kan göra, och Google arbetar hårdare än någonsin för miljön och för en renare, ljusare framtid för kommande generationer. Mer information om Googles miljöarbete, inklusive fallstudier, vitböcker och bloggar finns på företagets webbplats om hållbarhet och miljörapport för 2018