Oron för datasekretess försvinner inte – vilket är bra.
I många företag har debatten om datasekretess pågått länge om vem som äger vilken data – särskilt vad gäller kunder eller partner – och hur den datan ska tas om hand och (givetvis) användas för att få företaget att lyckas.
Svaren på dessa frågor stärker själva grunden för hur vi bör använda data i företag – och värdet vi lägger i det.  

Om din organisation ser data som en tillgång måste du utbilda dina anställda i data, skriver Andy Cotgreave, Visual analytics expert & Technical evangelist, Tableau.

I takt med att mängden data som strömmar igenom företag ökar och beslut måste fattas snabbare har datahantering blivit det hetaste ämnet för styrelser. Av egen, självupplevd erfarenhet är jag därför uppriktigt förvånad över hur många företag som inte ens kan komma överens om grunderna för bästa praxis för data.

Företag behöver hjälp med att sätta upp system och strategier för god datastyrning, och de behöver dem fortast möjligt eftersom mängden data fortsätter att svälla och öka.

Det gör det mer kritiskt än någonsin att balansera kunders, företagsanvändares och intressenters behov. Styrningen är viktig, men det är även behovet att demokratisera åtkomsten till data för att organisationer ska växa och frodas.

Vem kan då företag vända sig till för att skapa och bibehålla denna balans? Svaret är deras chief data officers.

Chief data officers ökande inflytande

Det är det stora datainflödet som gjort att rollen som chief data officer (CDO) flyttats hela vägen upp till företagsledningen.

Enligt en undersökning gjord av NewVantage 2012 hade bara 12 procent av Fortune 1000-företagen en CDO. 2018 uppgav 67,9 procent av de undersökta företagen att de hade en CDO.

Trots att de flesta företagsledare ser CDO-rollen som självklar inom modernt företagande finns det gråzoner om rollens parametrar. Hur stort ansvar för datastyrningen ska till exempel ligga på CDO:n? Vem ska de rapportera till?

Eftersom problemen med att balansera förtroende och datastyrning fortsätter att vara ytterst viktiga är CDO-rollens primära uppgift att övervaka den snabba och ökande dataströmmen.

Andy Cotgreave, Visual analytics expert & Technical evangelist, Tableau

Den här oklarheten om var i organisationen CDO-rollen hör hemma bottnar i det faktum att rollen har utvecklats med åren. Från början var det en roll vars huvudansvar var av teknisk karaktär och som hanterade användarförfrågningar och analyserade data i avskildhet. Idag är CDO:ns mer synlig och öppen. CDO:n har en viktig topposition och leder organisationens styrningsinsatser genom att övervaka dataanvändningen och se till att alla följer branschbestämmelser.

Yrkesverksamma inom data vill göra det rätta. De som arbetar inom juridik och medicin måste följa etiska riktlinjer. I vilken utsträckning bör yrkesverksamma inom data tillämpa samma regler? Om du är chief data officer, hur skulle du formulera etiska riktlinjer för din organisation? Hur skulle du utforma och implementera styrningsprocesser för användning av personuppgifter?

Eftersom problemen med att balansera förtroende och datastyrning fortsätter att vara ytterst viktiga är CDO-rollens primära uppgift att övervaka den snabba och ökande dataströmmen. Men hur kan de säkerställa att de håller jämn takt med utvecklingen av dataanalys?

Makt åt folket

Pendeln har svängt inom Business Intelligence-branschen (BI) de senaste 10–15 åren. BI-experter brukade kontrollera allt och slutanvändaren hade bara lite, eller ingen kontroll alls över rapporteringsprocessen och vilka insikter som kunde dras från datauppsättningarna.

Pendeln har nyligen svängt åt andra hållet, från experterna till nybörjarna och slutanvändarna. Vi verkar i en tid av genomgripande och obunden datahantering. Tack vare den avancerade utvecklingen av BI-verktyg de senaste åren har de skapat ett ekosystem av ”gör-det-själv”-analys där möjligheten att utforska och analysera inte längre kontrolleras av en enda individ.

Nackdelen är att BI-verktygen utlöste en revolution av självbetjäningsanalys som i sin tur skapade kaos när alla började leka med data och kom fram till olika insikter.

Så hur ska en CDO hitta rätt balans? Om de tvingar fram en för hög styrningsnivå får ingen tillräcklig flexibilitet för att kunna utforska data på egen hand. Det tar både kraft och motivation från de anställda. Det innebär också att man går miste om spontana datainsikter, och de är ofta de mest värdefulla i ett företag.

Läs mer här om hur Tableau kan hjälpa er skapa en datakultur

Skapa förtroende i din data

En effektiv CDO ger verkligen åtkomst till data. Men det kan ändå vara svårt för användare att hitta rätt data och vara säkra på att de använder den på rätt sätt. Det kan i sin tur ödsla tid, skapa datadubbletter och till och med leda till felaktiga analyser baserade på dålig data.

Ett exempel på ett BI-verktyg som kan styra upp den här balansakten är Tableaus datakatalog. Den ger en fullständig vy över den data som används i din organisation, vilket är förtroendegivande.

Det ger CDO:er fullständig uppsikt eftersom de kan se vilken data och vilka analyser som är särskilt populära. Med en katalog används crowdsourcing för den populära informationen, vilket främjar bättre gränsöverskridande samarbeten.

När du väl har aktiverat datakällorna så att de är åtkomliga och sedan behåller dem inom samma övergripande miljö kan anställda få åtkomst till datauppsättningarna och insikterna. I egenskap av CDO får du en fullständig verifieringskedja över vad som sker, och gör det möjligt att styra organisationen. Det förhindrar missbruk av uppgifter och vilseledande upplysningar samtidigt som det tillåter åtkomst till data.

Oro för efterlevnad

När det gäller förordningar och GDPR har många organisationer bara precis börjat att ta itu med frågorna om efterlevnad.

Sannolikheten är dubbelt så stor att organisationer har en tydlig, företagsomspännande digital strategi om de har tillsatt en CDO.

Andy Cotgreave, Visual analytics expert & Technical evangelist, Tableau

Hur kan organisationer göra för att snabba på detta? Det är viktigt att den företagsomspännande digitala strategin innehåller bästa praxis för effektiv och etisk datahantering. En CDO kan vara den kraft som driver de här strategierna framåt.

Forskning från KPMG visar att det är en fördel att ha en chief digital officer, antingen i en dedikerad eller tillförordnad roll. Sannolikheten är dubbelt så stor att organisationer har en tydlig, företagsomspännande digital strategi om de har tillsatt en CDO.

En CDO:s roll är att fungera som pålitlig partner till högsta ledningen och nyckelintressenter med fokus på kunden, företagets riskhantering och regelefterlevnad.

Med detta sagt behöver efterlevnad inte vara ett hinder för produktivitet och att generera intäkter på data. Efterlevnad kan vara en katalysator för intäktsgenerering på data och för att upprätthålla en mångfacetterad datastrategi som driver slutresultatet.

Databaserat förhållningssätt för alla

För att en databaserad strategi och taktik ska lyckas måste kunskap om data och grunderna i datakultur vara etablerade och spridda i hela verksamheten.

Om din organisation ser data som en tillgång måste du utbilda dina anställda i data. Det är inte en process som sker över en natt, men den kommer att vara avgörande för att upprätthålla strategin.

I takt med att företagsledare börjar se värdet i att prioritera data inom sina organisationer måste CDO:er, CTO:er och CIO:er anpassa sin taktik och börja tänka smart vad gäller hur de kontrollerar och påverkar tekniken inom verksamheten, och balansera förtroende och datastyrning.

Av Andy Cotgreave, Visual analytics expert & Technical evangelist, Tableau